Úvod » CHEMIE » Bezbarvá mořící pasta pro antikorozní legované oceli


    

Bezbarvá mořící pasta pro antikorozní legované oceli

Moření dílů z nerezové oceli štětcem

img

 

Číslo produktu: 1504-0000-0001
Výrobce: EU
Dostupnost: skladem
Doporučená cena (bez DPH) 915,80 Kč (39,47 EUR)
Cena bez DPH : 630,00 Kč (27,15 EUR)
Cena s DPH (21 %):
762,30 Kč (32,86 EUR)

do košíku:
  ks  

Informace: 

 • Nejkvalitnější pasta na trhu - NEJVYŠŠÍ ÚČINEK / RYCHLOST / HUSTÁ KONZISTENCE - PASTA (nestéká)
 • Dlouhodobě odzkoušena u našich zákazníků
 • V nabídce také máme elektrochemické zařízení, se kterým je čištění ještě jednoduší. Hlavní výhody JEDNODUCHOST / POHODLNOST / EKOLOGIE. S nejvýkonějším zařízením na trhu bude úprava nerezu hračkou. Více informací najdete na odkaze: odkaz

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Tento přípravek je dle ES č.1272/2008 (nařízení CLP) zařazen do kategorie nebezpečnosti Acute Tox. 2. Dle § 44 zákona 258/2000 Sb. je pro nakládání s těmito přípravky povinnost mít zabezpečenou tzv. osobu odborně způsobilou. Tyto přípravky lze prodat pouze fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám. 

Použití: 

 • Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů a stop po manipulaci
 • Pro vysoce legované chromniklmolybdenové materiály.

Aplikace:

 • Štětcem
 • Doba aplikace: 30 - 60 minut*

* Dobu působení vyzkoušejte na malé ploše, vzorku materiálu, ...!

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Nádobku s mořící pastou dobře protřepat a promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést umělohmotným štětcem stejnoměrně silnou vrstvu na svar a okolí. Podle typu svaru a teploty prostředí nechat působit 30–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. U krátkých svarových spojů je možné provést oplach pouze tekoucí vodou bez tlaku za intenzivního mechanického působení nerezového nebo umělohmotného kartáče nebo houby. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat.

Likvidace odpadních vod:

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Před oplachem mořící pasty je možné na povrch nanést neutralizační pastu, která oplachové vody zneutralizuje. Zachycené oplachové vody (i zneutralizované), je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění:

Mořící pasta obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě, v technickém a bezpečnostním listu. Pracovník musí být vybaven ochranným oblekem, rukavicemi a obličejovým štítem.

Vydatnost:

 • Z 1 kg mořící pasty je možno upravit 40–90 bm svaru

Balení:

 • 2 kg 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

NTY0Yz